รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :
อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมพนาภินันท์(ใหญ่) 21 พฤศจิกายน 2561 08:00:00 21 พฤศจิกายน 2561 16:00:00 รับการตรวจเยี่ยมจากนายแพทย์สสจ. อุบลราชธานีและคณะ จำนวน 100 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
   จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
- โปรเจ็คเตอร์
   จำนวน 1 รอบเบรค
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
Nattharini Nuangjomnong
ห้องประชุมอุดมสุข 21 พฤศจิกายน 2561 08:00:00 21 พฤศจิกายน 2561 16:00:00 รับการตรวจเยี่ยมจากนายแพทย์สสจ. อุบลราชธานีและคณะ จำนวน 100 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
   จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
- โปรเจ็คเตอร์
   จำนวน 1 รอบเบรค
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
Nattharini Nuangjomnong
ห้องประชุมพนาภินันท์(ใหญ่) 21 พฤศจิกายน 2561 13:00:00 21 พฤศจิกายน 2561 16:00:00 Service Plan จำนวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม
ห้องประชุมอุดมสุข 21 พฤศจิกายน 2561 13:00:00 21 พฤศจิกายน 2561 16:00:00 Service Plan จำนวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม
ห้องประชุมอุดมสุข 21 พฤศจิกายน 2561 08:00:00 21 พฤศจิกายน 2561 12:00:00 CFO จำนวน 13 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม