รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :
อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมอุดมสุข 17 มกราคม 2562 08:00:00 17 มกราคม 2562 12:00:00 สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม
ห้องประชุม Conference 17 มกราคม 2562 08:30:00 17 มกราคม 2562 17:00:00 E-BIDDING จำนวน 6 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
รัชชภา พรหมจันทร์
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 17 มกราคม 2562 08:00:00 17 มกราคม 2562 16:00:00 สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม
ห้องประชุมอุดมสุข 17 มกราคม 2562 08:00:00 17 มกราคม 2562 16:00:00 รับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม