รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 22 พฤษภาคม 2562 08:00:00 22 พฤษภาคม 2562 12:00:00 นัด echo จำนวน 70 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
จิราวรรณ นามบุญชู