ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุงและพัฒนาโดย นายนิพนธ์ เทียนหอม

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตระการพืชผล