ประชุมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR)

ประชุมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (NCPR) 

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2016-10-18 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์เล็ก