ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อเตรียมเยี่ยมโรงพยาบาลในเครือข่าย

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละโซน ประกอบด้วยโรงพยาบาล50พรรษาฯ โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลตระการพืชผล ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อเตรียมเยี่ยมโรงพยาบาลในเครือข่าย

วันที่โพสต์ : 2017-03-02 สถานที่ : โรงพยาบาลเขมราฐ