ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ภาพวินิจฉัย

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ภาพวินิจฉัย  จำนวน ๑ ชุด  ระยะเวลา ๑๒ เดือน  

สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

๑. ประกาศ

๒. เอกสารประกอบ

๓. คุณสมบัติเครื่องอ่านแปลงสัญญาณ

ผู้ใดสนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด/รับเอกสารสอบราคา  และยื่นซองสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลตระการพืชผล  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  

ในวันราชการ  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมานเลข ๐ ๔๕๔๘ ๑๗๗๗ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการโดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหอไตร  โรงพยาบาลตระการพืชผล

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

วันที่ประกาศข่าว : 2017-01-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-01-13

จำนวนการเข้าชม : 403